Privātuma, preču pirkšanas un reģistrācijas noteikumi

   

   

  Interneta veikala berrymebeles.lv privātuma, preču pirkšanas-pārdošanas un reģistrācijas noteikumi

  1. Vispārējie noteikumi

  1.1. Šie privātuma, preču pirkšanas-pārdošanas un reģistrācijas noteikumi (turpmāk „Noteikumi”) nosaka pircēju un SIA “KBP", reģistrācijas numurs: 40003321878 (turpmāk „Pārdevējs”) savstarpējās tiesības un pienākumus, preču pirkšanas un norēķināšanās par tām noteikumus, preču piegādes un atgriešanas kārtību, pušu atbildību, personas datu privātuma politiku un citus ar preču pirkšanu-pārdošanu interneta veikalā berrymebeles.lv vai citu attālinātu darbību saistītus noteikumus, noslēdzot distances līgumu. Distances līgums ir starp uzņēmēju un patērētāju noslēgts līgums, kas tiek noslēgts saskaņā ar distances pirkšanas-pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas organizētu sistēmu, uzņēmējam un patērētājam fiziski neatrodoties vienlaicīgi vienā un tajā pašā vietā un līdz līguma noslēgšanai un līguma noslēgšanas laikā izmantojot tikai sakaru līdzekļus (piesakot internetā, pa tālruni, e‑pastu).

  1.2. Interneta veikala berrymebeles.lv veiktā tirdzniecība notiek tikai Latvijas Republikas teritorijā.

  1.3. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī grozīt, labot vai papildināt Noteikumus, ņemot vērā tiesību aktos noteiktās prasības. Pircējam, katru reizi iepērkoties interneta veikalā, būs no jauna jāpiekrīt šiem noteikumiem.

  1.4. Iepirkties berrymebeles.lv interneta veikalā ir tiesības rīcības spējīgām fiziskām personām, t.i., pilngadīgām personām, kuru rīcības spēja nav ierobežota likumu kārtībā, un juridiskām personām.

   

  1. Personas datu aizsardzība

  2.1. 2. punktā paredzētie personas datu apstrādes un aizsardzības noteikumi piemērojami visiem personas datiem, kurus Pārdevējam sniedz Pircējs vai citi berrymebeles.lv interneta vietnes apmeklētāji vai kurus Pārdevējs ievāc un apstrādā, Pircējam vai citām personām izmantojot berrymebeles.lv tīmekļa vietni.

  2.2. Pārdevējs respektē Pircēja un citu berrymebeles.lv tīmekļa vietnes apmeklētāju privātumu un aizsargā viņu personas datus, kuri nonāk pie Pārdevēja un kurus Pārdevējs ievāc, kā tas norādīts šajos Noteikumos, kuros paskaidrots, kādam mērķim Pārdevējs ievāc personas datus un kā tas tos izmanto.

  2.3. Pircējs, vēlēdamies pasūtīt preces tīmekļa vietnē berrymebeles.lv, to var izdarīt, reģistrējoties šajā tīmekļa vietnē, ievadīdams savu reģistrācijas vārdu un paroli. Pircējs ir informēts, ka uz viņa norādīto e‑pasta adresi tiks sūtīti informatīvi paziņojumi, kuri ir nepieciešami preču pasūtījuma izpildei.

  2.4. Pircējam preces pieteikšanas laikā jānorāda preču pieteikuma izpildei nepieciešamie savi personas dati: vārds, uzvārds, preču piegādes adrese (ja tāds pakalpojums tiek pieteikts), tālruņa numurs, e‑pasts.

  2.5. Pārdevējs apliecina, ka personas dati, kas ir norādīti 2.4. punktā, tiks ekskluzīvi izmantoti preču pārdošanas tīmekļa vietnē berrymebeles.lv un preču piegādes nolūkam. Šo datu apstrādes juridiskais pamats — preču pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšana un izpilde.

  2.6. Pircējs apliecina, ka viņam ir zināmas savas tiesības atteikties sniegt savus personas datus, taču viņš saprot, ka personas dati ir nepieciešami preču pieteikuma izpildīšanai, bet, Pircējam nesniedzot šādus datus un nepiekrītot to apstrādei šo Noteikumu 2.5. punktā norādītajiem mērķiem, preču pirkšanas-pārdošanas Līgumu nebūs iespējams noslēgt un izpildīt.

  2.7. Pircējam un citiem berrymebeles.lv tīmekļa vietnes apmeklētājiem, kuri vēlas saņemt tiešā mārketinga piedāvājumus, jānorāda sava e‑pasta adrese. Šie personas dati tiešā mārketinga un administratīviem mērķiem tiks izmantoti tikai tādā gadījumā, ja Pircējs un citi berrymebeles.lv tīmekļa vietnes apmeklētāji tam sniegs piekrišanu un pie paziņojuma „Jaunumi uz e‑pastu” atzīmēs ķeksīti vai pieteiks informatīvu vēstuļu abonementu, ievadot savu e‑pasta adresi.

  2.8. Kandidātu, kuri atsūta savu dzīves gājuma aprakstus tiešā veidā Pārdevējam uz e‑pastu vai caur darba paziņojumu portāliem, personas datus Pārdevējs (vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e‑pasta adrese, CV un motivācijas vēstule un amats) kārto, lai varētu izvēlēties kandidātus uz vakanci. Šos kandidātu personas datus Pārdevējs apstrādā uz piekrišanas pamata. Kandidātu uz vakanci izvēlēšanās laikā tiek apstrādāti tikai tie kandidātu personas dati, kuri ir saistīti ar kvalifikāciju, profesionālajām spējām un profesionālajām īpašībām. Pārdevējs nevāc un neapstrādā kandidātu sensitīvus personas datus.

  2.9. Tīmekļa vietnes berrymebeles.lv apmeklētāju personas dati (vārds, uzvārds, pievienotās datnes, ziņas teksts un cita sniegtā informācija), kas tiek sniegta caur tīmekļa vietnes „Sarunu“ sadaļu, tiek apstrādāti ar mērķi sagatavot atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem. Šie dati tiek apstrādāti uz piekrišanas pamata, kura sniedzama, vēršoties pie Pārdevēja caur „Sarunu” sadaļu. Pārdevējs personas datus ar mērķi atbildēt uz jautājumiem, uzglabā 3 gadus.

  2.10. Pircējam un citiem berrymebeles.lv tīmekļa vietnes apmeklētājiem ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu izmantot viņu personas datus tiešā mārketinga un administratīviem mērķiem, sazinoties ar Pārdevēju pa e‑pasta adresi info@berrymebeles.lv vai pastu: SIA KBP, Brīvības gatve 201, Rīga, LV-1039.

   

  1. Pirkšanas-pārdošanas distances līguma noslēgšanas brīdis

  3.1. Distances līgums starp Pircēju un Pārdevēju, iepērkoties internetā, uzskatāms par noslēgtu no brīža, kad Pircējs ir interneta veikalā izveidojis iepirkumu groziņu, norādījis piegādes adresi, iepazinies ar šiem noteikumiem un pasūtījuma apstiprinājuma logā atzīmē „Piekrītu interneta veikala noteikumiem”, un ir spēkā līdz pilnīgai šī līguma saistību izpildei.

  3.2. Distances līgums starp Pircēju un Pārdevēju, iepērkoties ne internetā, bet gan telefoniski, pa e‑pastu vai citā attālinātā veidā, uzskatāms par noslēgtu no brīža, kad Pircējs e‑pastā saņem rēķinu un to apmaksā, un ir spēkā līdz pilnīgai šī līguma saistību izpildei. Apmaksas veikšana uzskatāma par Pircēja piekrišanu interneta veikala noteikumiem.

  3.3. Ja prece ir Pārdevēja noliktavā — apmaksājami 100% no visa pasūtījuma vērtības. Ja preces Pārdevēja noliktavā nav — apmaksājamā avansa summa ir 30% no visa pasūtījuma gala vērtības.

   

  1. Pircēja tiesības

  4.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā berrymebeles.lv saskaņā ar šiem Noteikumiem un Latvijas normatīvajiem aktiem.

  4.2. Pircējam, kurš ir patērētājs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir tiesības īstenot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 dienu laikā no dienas, kad pircējs ieguvis preci valdījumā. Par atkāpšanos no distances līguma pircējs paziņo Pārdevējam (pa e-pastu, norādot atgriežamo Preci un pasūtījuma numuru). Pircēja, kurš ir patērētājs, tiesības izmantot atteikuma tiesības nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums (īpaši 12.pants) un 20.05.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu”. Par atteikuma tiesību īstenošanu patērētājs informē pārdevēju, iesniedzot paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu.  Pircējam, kurš ir patērētājs, izmantojot atteikuma tiesības, ir jānodrošina, ka:

  • atgriežamā prece ir tās sākotnējā stāvoklī un iepakojumā (preces apskate, vienīgi atgriežot iepakojumu, nav uzskatāma par defektu);
  • pārdoto mēbeļu izskats nav izmainīts (precēm jābūt ar uzlīmēm, aizsardzības plēvēm u. tml.), Pircējs nav sabojājis, nosmērējis, salauzis preces, mēbeles nav nesamontētas. Pretējā gadījumā tas tiks uzskatīts par izskata maiņu un preces netiks pieņemta atpakaļ;
  • Atgriežamās preces komplektācijas ir tāda pati kādu pircējs saņēma;
  • Ja preces atgriešanās iemesls ir līguma noteikumiem neatbilstoša prece, Pārdevējs apņemas patērētājam likumā noteiktajā kārtībā uz sava rēķina veikt kādu no minētajām darbībām: novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem; apmainīt preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem; attiecīgi samazināt preces cenu; atmaksāt patērētājam par preci samaksāto naudas summu un par papildus pakalpojumiem (piegādi uz mājām vai darbavietu, mēbeļu montāžu);
  • Turklāt, ja pircējs atsakās līguma noteikumiem atbilstošas preces, par papildus pakalpojumiem samaksātā nauda (piegāde mājās, darbavietā, mēbeļu montāža) netiek atmaksāta.

  4.3. Noteikumu 4.2.punktā noteiktās tiesības pircējs tiesīgs izmantot vienīgi tad, ja prece nav bojāta vai tās izskats nav izmanīts, prece nav lietota, un prece tiek atgriezta atpakaļ oriģinālajā iepakojumā.

  4.4. Gadījumā, ja prece neatbilst kādai šo Noteikumu 4.3.punktā noteiktajai prasībai, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt preci.

   

  1. Pircēja pienākumi

  5.1. Pircējam ir pienākums samaksāt preču un to piegādes cenu un pieņemt preces šajos noteikumus paredzētajā kārtībā.

  5.2. Pircējs apņemas savus pieslēgšanās datus nenodot trešajām personām. Ja pircējs pazaudē savus pieslēgšanās datus, viņam ir pienākums par to nekavējoties informēt Pārdevēju.

  5.3. Ja mainās Pircēja reģistrācijas formā norādītie dati, viņam ir pienākums tos nekavējoties atjaunināt.

  5.4. Pircējs apņemas ievērot šajos noteikumus un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktās prasības.

   

  1. Pārdevēja tiesības

  6.1. Ja pircējs veic darbības, kas vērstas uz interneta veikala darbības vai drošību apdraudēšanu vai pārkāpj savas saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot, apturēt vai pārtraukt viņam iespēju iegādāties interneta veikalā berrymebeles.lv.

  6.2. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma uz noteiktu vai nenoteiktu laiku pārtraukt interneta veikala darbību.

  6.3. Pārdevējam ir citas šajos Noteikumos un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

  6.4. Pasūtījuma atsaukšanas gadījumā (bez Pārdevēja vainas), Pārdevējam ir tiesības neatgriezt pircēja veikto priekšapmaksu.

   

  1. Pārdevēja pienākumi

  7.1. Pārdevējs apņemas dot pircējam iespēju interneta veikalā berrymebeles.lv iegādāties preces/pakalpojumus.

  7.2. Pārdevējs apņemas Noteikumu 9.2.punktā noteiktajā kārtībā organizēt Pircēja pasūtīto preču piegādi uz norādīto adresi.

  7.3. Ja Pārdevējs, kādu apstākļu dēļ apstākļu dēļ, nespēj piegādāt pircēja pasūtītās preces, Pārdevējs apņemas piedāvāt līdzīgu produktu, un, ja pircējs atsakās pieņemt piedāvāto analogo preci, Pārdevējs 5 (piecu) darba dienu laikā atmaksā pircēja iemaksāto naudu. Šādā gadījumā Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preces nepiegādāšanu.

  7.4. Pārdevējam ir tiesības noteikt minimālo preču groza lielumu, piemēram, kā minimālo summu, par kuru pircējs var veikt pasūtījumu. Šīs summas lielums būs norādīts pie preču groza.

  7.5. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma atcelt pircēja pasūtījumu, ja:

  7.5.1. Pircējs nemaksā par pasūtītajām precēm 1 (vienas) darba dienas laikā, norēķinoties ar pārskaitījumu.

  7.5.2. Pircējs nemaksā noteiktā lieluma priekšapmaksu 1 (vienas) darba dienas laikā, norēķinoties skaidrā naudā.

  7.6. Pērkot preces uz nomaksu, pircējam ir jāievēro ar kreditētāju noslēgtā kreditēšanas līguma noteikumi.

  7.7. Ja pircējs ir pasūtījis transporta pakalpojumus, Pārdevējs apņemas nodrošināt preces piegādi pircēja norādītajā adresē un ienest preces ēkā vai ēkas pirmajā stāvā, ja ēkā ir vairāk nekā viens stāvs. Transporta pakalpojums neietver preču izpakošanu un mēbeļu salikšanas pakalpojumus un citus nešanas pakalpojumus.

  7.8. Ja Pārdevējs kavē pircēja pasūtīto preču piegādes termiņu, Pārdevējs pēc pircēja lūguma par katru nokavēto dienu piešķir atlaidi 0,05% apmērā no preces cenas.

   

  1. Preces, preču cenas un norēķināšanās kārtība.

  8.1. Preču cenas interneta veikalā berrymebeles.lv ir norādītas EUR ar piemērojamo PVN. Pārdevējs patur tiesības grozīt preču cenas. Galīgā preču cenu summa tiek norādīta pie pircēja groza un apstiprināta pircējam pa e-pastu nosūtītajā rēķinā.

  8.2. Samaksa par precēm tiek veikta iepriekš ar pārskaitījumu uz Pārdevēja kontu. Pircējs var veikt naudas pārskaitījumu, izmantojot maksājumu karti vai interneta bankas pakalpojumus. Veicot maksājumu, maksājumu mērķī ir jānorāda pasūtījuma identifikācijas numurs, vārds un uzvārds.

  8.3. Pircējs apņemas veikt apmaksu vienas (1) darba dienas laikā. Tikai pēc pilnas samaksas par precēm saņemšanas, vai, attiecīgi daļējas priekšapmaksas (30% apmērā) maksājuma saņemšanas, Pārdevējs sāk formēt pasūtījumu, un no šā brīža sākas preču piegādes termiņa tecējums.

  8.4. Sīkāka informācija par precēm norādīta katras preces papildinformācijas sadaļā. UZMANĪBU: dažādu ražotāju vai dažādu kolekciju un preču (ja tā nav viena kolekcija) krāsas var nesakrist, neskatoties uz to, ka tās būtu nosauktas ar vienu un to pašu krāsas nosaukumu.

   

  1. Preču piegāde

  9.1. Pircējs, pasūtot preces, var izvēlēties preces ar piegādi vai pats saņemt preci Pārdevēja noliktavā. 

  9.2. Preču piegāde pircējam:

  9.2.1. Pircējs, pasūtot preču piegādi, apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.

  9.2.2. Preces tiek piegādātas klienta norādītajā adresē, sazinoties interneta veikala berrymebeles.lv pārstāvi un vienojoties ar pircēju par piegādes laiku. Preču piegāde notiek pēc samaksas par precēm un piegādi saņemšanas. Preču piegāde tiek veikta Latvijas Republikas teritorijā.

  9.2.3. Pircējs apņemas pieņemt preces personīgi. Ja pircējs personīgi nevar pieņemt preces, un preces tiek piegādātas norādītajā adresē vai, pamatojoties uz citiem vai mainītiem pircēja norādītajiem datiem, tad pircējam nav tiesību izvirzīt pretenzijas pret pārdevēju par nepienācīgu preču piegādi. Visos gadījumos, pieņemot preces, personai ir jāpierāda sava identitāte. Pretējā gadījumā preces netiks nodotas.

  9.2.4. preces piegādā Pārdevējs vai Pārdevēja pilnvarotais pārstāvi.

  9.2.5. Precīzas piegādes izmaksas ir atkarīgas Preču svara, apjoma, izmēriem un piegādes vietas, tādēļ preču piegādes pakalpojuma gala cena tiks norunāta tikai pēc pasūtījuma apstiprināšanas.

  9.2.6. Transporta pakalpojumu sniedzējs apņemas preces izkraut no automašīnas un ienest norādītajā vietā (pircējs nodrošina stabilu pamatu un ērtu piekļuvi bez šķēršļiem u. tml.). Ja šādi apstākļi netiek nodrošināti, pārvadātājs ir tiesīgs atgriezt preces noliktavā. Šajā gadījumā jums būs atkārtoti jāsaskaņo jauns piegādes laiks un apstākļi.

  9.2.7. Pasūtot transporta pakalpojumus, transporta pakalpojumu sniedzējs apņemas piegādāt preces uz norādīto adresi un ienest ēkā vai ēkas pirmajā stāvā, ja ēkā ir vairāk nekā viens stāvs. Transporta pakalpojums neietver preču izpakošanu, mēbeļu salikšanas pakalpojumus un citus nešanas pakalpojumus.

  9.3. Preču saņemšana no veikala noliktavas ir bez maksas:

  9.3.1. Pircējs pats var bez maksas saņemt preces Pārdevēja veikalā Brīvības gatvē 201 k-1, Rīga, LV-1039.

  9.3.2. Pasūtītās preces pircējam jāsaņem ne vēlāk kā trīs (3) darba dienu laikā no brīža, kad Pārdevējs nosūtījis apstiprinājumu par to, ka pasūtījums ir gatavs.

  9.3.3. saņemot preces, pircējam Pārdevēja darbiniekiem jāuzrāda apstiprināta un pa e-pastu atsūtīta pieteikuma veidlapa vai, izdarot pasūtījumu internetā, noformēta pieteikuma veidlapa.

  9.4. Pārdevējs piegādā preces pircējam ar pircēju iepriekš saskaņotajā laikā. Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos piegāde var tikt atlikta sakarā ar Pārdevēja saistību izpildi ietekmējošiem negaidītiem apstākļiem. Šajā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot preču piegādi.

  9.5. Preču piegādes brīdi, Pircējs, kopā ar transporta pakalpojuma sniedzēja pārstāvi pārbauda preču stāvokli, daudzumu, kvalitāti un komplektāciju.

  9.6. Konstatējis preces stāvokļa, kvantitātes, daudzuma vai komplektācijas neatbilstību, pircējam ir tiesības nepieņemt preces, un tas tiek atzīmēts pavaddokumentā. Ja pircējs ir preces akceptējis un parakstījis pavaddokumentu bez piebildēm, tiek uzskatīts, ka preces ir piegādātas bez defektiem un to stāvoklis, daudzums, kvalitāte un komplektācija atbilst līguma noteikumiem.

  9.7. Ja preces ir piegādātas pircēja norādītajā adresē, tiek uzskatīts, ka preces ir nodotas pircējam. Ja preces netiek piegādātas plānotajā piegādes dienā, Pārdevējs plānotajā piegādes dienā sazināsies ar pircēju, lai vienotos par jaunu piegādes datumu.

  9.8. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par piegādes termiņa pārkāpumu visos gadījumos, kad preces pircējam nav piegādātas pircēja vainas vai pircēju ietekmējošu apstākļu dēļ. 

   

  1. Preču atgriešana

  10.1. Preču atgriešana var tikt veikta atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma un uz tā pamata izdoto normatīvo aktu noteikumiem.

  10.2. Ja pircējs, kurš ir patērētājs, izmanto Noteikumu 4.2.punktā minētās atteikuma tiesības, Pārdevējs 14 dienu laikā no brīža, kad Pārdevējs saņēmis paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu, atmaksā pircējam samaksāto naudas summu.

  10.3. Gadījumā, ja Preces, kuras pircējam, kurš ir patērētājs, nepatīk formas, lieluma vai komplektācijas ziņā (izņemot normatīvajos aktos noteiktos izņēmumus), patērētājam ir tiesības likumā noteiktajā 14 dienu termiņā no preču saņemšanas īstenot atteikuma tiesības. Preču atgriešana atpakaļ organizē pircējs un tā notiek uz pircēja rēķina.

  10.3.1. par preču sakomplektēšanu un iepakošanu atgriešanai ir atbildīgs pircējs. Ja prece nav pienācīgi sakomplektēta un iepakota, Pārdevējs to nepieņem.

  10.3.2. Preces netiks pieņemtas atpakaļ, ja tās būs lietotas un/vai bojātas vai citādi vizuāli izmainītas (preces vai tā iepakojuma izskata izmaiņas, kas bija nepieciešamas, lai pārbaudītu priekšmetus, nav uzskatāmas par būtiskām preces izskats izmaiņām).

  10.4. Ja piegādātā Prece neatbilst līguma prasībām, pircēja, kurš ir patērētājs, un Pārdevēja savstarpējās tiesības un pienākumus nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (jo īpaši 28.panta) noteikumi.

  10.5. Pircējs atgrieztās preces var piegādāt Pārdevējam darba dienās uz Pārdevēja noliktavu Brīvības gatvē 201 k-1, Rīga, LV-1039 vai nosūtīt uz šo vietu ar viņa vai Pārdevēja izvēlēto kurjera/transporta pakalpojumu sniedzēja starpniecību.Pēc tam, kad no pircēja tiks saņemta neatbilstoša prece, Pārdevējs apņemas veikt darbības preces neatbilstības līguma noteikumiem novēršanai vai bez atlīdzības apmainīt preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem. Ja Pārdevējam nav analogu preču, Pārdevējs samazinās cenu vai tas atgriezīs pircējam par preci samaksāto naudu.Samazinot cenu vai atceļot līgumu un atmaksājot patērētājam par preci samaksāto naudas summu, var tikt ņemts vērā preces nolietojums vai labums, ko patērētājs guvis, lietojot preci, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās.

  10.6. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka interneta veikala piedāvātās preces to izmēru, krāsu, formu vai citu parametru ziņā var neatbilst šo preču faktiskajiem izmēriem, krāsai, formai vai citiem parametriem, salīdzinot ar šo preču attēliem.

  10.7. Ja preču atgriešana notiek tādu iemeslu dēļ, kas nav pamatoti ar preču kvalitātes trūkumu vai citu neatbilstību līguma noteikumiem, samaksātā maksa par papildus pakalpojumiem (piegāde uz mājām vai darbavietu, mēbeļu montāža) netiek atmaksāta.

  10.8. Pircējs nav tiesīgs izmantot atteikuma tiesības un atgriezt preci, ja prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta (piemēram, nestandarta izmēri, pircēja izvēlēta krāsa). 

   

  1. Atbildība

  11.1. Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas veidlapā sniegto informāciju. Pircējs ir atbildīgs par sekām, kas rodas no reģistrācijas veidlapā norādītiem nepatiesiem vai neprecīziem datiem.

  11.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot šo interneta veikalu.

  11.3. Pircējam ir pienākums glabāt sev piešķirtos interneta veikala piekļuves informācijas datus, tos neizpaust citām personām un nepieļaut citu personu piekļuvi šiem datiem. Pircējs nedrīkst ļaut citām personām šos datus izmantot. Aizdomu gadījumā, ka Pircēja datus varētu būt saņēmusi cita persona, pircējam nekavējoties jāinformē Pārdevējs. Tiek uzskatīts, ka visas darbības, kuras tiek veiktas, izmantojot pircējam piešķirtos identifikācijas datus, veic pats pircējs, un pircējs uzņemas pilnu atbildību par šādu darbību sekām.

  11.4. Pārdevējs nav atbildīgs par citu uzņēmumu mājas lapās norādīto informāciju, pat tad, ja šajās mājas lapās esošās saites pircēju savieno ar Pārdevēja interneta veikalu.

  11.5. Zaudējumu nodarīšanas gadījumā, vainīgā puse otrai pusei kompensē tiešos zaudējumus. 

   

  1. Informācijas nosūtīšana

  12.1 Pārdevējs visus ziņojumus Pircējam nosūta uz reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi.

  12.2 Pircējs visus ziņojumus un jautājumus Pārdevējam nosūta, izmantojot interneta veikalā "Kontaktu" daļā norādītos saziņas līdzekļus.

   

  1. Nobeiguma noteikumi

  13.1. Šie Noteikumi ir sagatavoti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  13.2. Šiem Noteikumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.

  13.3. Visi strīdi, kas rodas saistībā ar šo Noteikumu izpildi, tiek risināti sarunu ceļā. Nepanākot vienošanos, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  Atgriezties lapas augšā